MAP II SO ORP KlatovyMístní akční plán rozvoje vzdělávání II pro území SO ORP Klatovy (dále jen (MAP II) je 3,5 letý projekt, který je realizován místní akční skupinou MAS Ekoregion Úhlava, z.s. a řízen MŠMT. Navazuje na předchozí projekt MAP I realizovaný v období let 2016 – 2018 MAS Pošumaví.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro území SO ORP Klatovy č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011066 je financován z OP VVV a jeho realizace  bude probíhat od 1.3.2019 do 31.8. 2022. Je zaměřen na rozvoj a podporu kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje všechny oblasti  vzdělávání, tj. předškolní a základní, základní umělecké, volnočasové i neformální.  Cílem projektu je vytvářet a naplňovat společný místní akční plán rozvoje vzdělávání pro celé území, prohlubovat a rozšiřovat spolupráci mezi aktéry v oblasti školství a vzdělávání a realizovat konkrétní aktivity na území ORP zaměřené na pedagogy, žáky ZŠ a MŠ, ale i další subjekty.