Stanovy místní akční skupinyStanovy

Ekoregion Úhlava, z.s.

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Název spolku: Ekoregion Úhlava, z.s. (dále jen spolek).
 2. Sídlem spolku je: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko.
 3. Ekoregion Úhlava, z.s. vznikl registrací ministerstvem vnitra dne 27. 1. 2005 na základě zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů jako občanské sdružení a v souladu s §3045 občanského zákoníku je považován za spolek. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spis. značkou L4239. Právní postavení spolku se řídí občanským zákoníkem a těmito stanovami.
 4. Spolek realizuje své aktivity v rámci SCLLD na území MAS, které je vymezeno územími obcí, které vydaly souhlas se zařazením svého území obce do územní působnosti MAS na dané programové období. Vedle SCLLD může spolek realizovat i další aktivity a to především na území následujících obcí: Čachrov, Strážov, Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, Dešenice, Hamry, Chudenín, Bezděkov, Klenová, Železná Ruda, Modrava, Prášily, Srní.

 

Článek 2
Účel spolku

 1. Účel spolku je následující:
  • ochrana nejvýznamnějších hodnot na území Ekoregionu Úhlava, kterými jsou zejména zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství, zdravé životní prostředí a šetrné zemědělství,
  • podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni,
  • zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory malého a středního podnikání, zemědělství, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy, turistického ruchu, péče o památky, informatiky, aj.,
  • zabezpečení koordinovaného postupu členů spolku a dalších subjektů působících v rámci územní působnosti spolku při všestranném rozvoji výše uvedeného území (zejména dosažení optimálního rozvoje venkova za dodržení principů trvale udržitelného rozvoje),
  • uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel regionu, tvorba a realizace integrovaných strategií rozvoje venkovského regionu, soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů, včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů.
 2. Za předmět činnosti spolku se považují i takové akce a aktivity, kterých se neúčastní všichni členové spolku. V takovém případě je povinností spolku dbát, aby jejich výsledky byly v souladu se zájmy a záměry spolku jako celku.
 3. Spolek bude naplňovat svůj účel především na základě principů iniciativy Leader, zejména přístupem zdola nahoru a zapojením co nejvyššího počtu místních aktérů do rozvoje území obcí, kde působí, a dále prostřednictvím realizace rozvojové strategie území a cílů v ní vytčených a při dodržování principu partnerství (spolupráce mezi veřejnou správou, podnikatelskými subjekty, nevládními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty).
 4. Spolek bude svého účelu dosahovat prostřednictvím následujících hlavních činností:
  • tvorbou integrovaných strategií rozvoje venkovského prostoru (SCLLD) v územní působnosti spolku a plněním úkolů ve schválených strategiích stanovených,
  • administrací finančních prostředků rozdělovaných na jednotlivé projekty na základě schválené strategie,
  • přípravou a realizací modelových projektů,
  • podporou vzájemné spolupráce členů spolku,
  • vydáváním periodických i neperiodických publikací a propagačních materiálů,
  • organizováním konferencí, vzdělávacích kurzů, seminářů, besed a stáží,
  • poradenskou a informační službou,
  • dialogem a spoluprací s veřejnoprávními a soukromými institucemi i širokou veřejností v rámci výše uvedeného území,
  • navazováním kontaktů a spolupráce v České republice i v zahraničí,
  • analýzou a přebíráním zkušeností z České republiky a zahraničí.
 5. Spolek jako vedlejší činnosti vykonává obory činnosti náležející do živnosti volné dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Účelem vedlejší činnosti je vždy jen podpora hlavních činností v souladu s účelem spolku ve smyslu těchto stanov a účelné hospodářské využití majetku spolku.
 6. Činnosti spojené s realizací SCLLD jsou personálně odděleny. Poskytování poradenských a informačních služeb v rámci hlavní činnosti spolku spojené se SCLLD je pro všechny subjekty působící na území MAS vždy zdarma.

 

Článek 3
Členství

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která souhlasí se stanovami a účelem spolku.
 2. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím Programového výboru o přijetí člena. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané Programovým výborem.
 3. Po vzniku členství se člen podle své převažující činnosti vždy přihlásí k jedné ze zájmových skupin ve spolku zastoupených. Příslušnost člena k zájmové skupině se zapisuje do seznamu členů.
 4. Členství ve spolku zaniká:
  • písemným oznámením o vystoupení člena prokazatelně doručeným k rukám předsedy,
  • úmrtím či zánikem právní subjektivity člena,
  • zrušením členství rozhodnutím Programového výboru při hrubém nebo opětovném porušení stanov, nebo pokud člen jedná proti zájmům spolku,
  • zánikem spolku.
 5. O zániku členství ve spolku podle článku 3 odstavce 4 písm. c/ rozhoduje Programový výbor dvoutřetinovou většinou všech svých členů.

 

Článek 4
Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo:
  • volit a být volen do všech orgánů spolku,
  • účastnit se jednání orgánů spolku,
  • vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů spolku, obracet se na ně s návrhy, podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  • realizovat prostřednictvím akcí a aktivit spolku své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu s cíli a se zájmy a záměry spolku,
  • být pravidelně informován o činnosti spolku, o výsledcích hospodaření a nahlížet do všech dokladů spolku,
  • účastnit se akcí, které spolek pořádá,
  • vystoupit ze spolku.
 2. Práva člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím Valného shromáždění členů.
 3. Každý člen má za povinnost:
  • vyvíjet aktivity k dosahování předmětu činnosti spolku a hájit zájmy spolku,
  • dodržovat stanovy a případné další předpisy spolku,
  • slaďovat své zájmy a záměry se zájmy a záměry spolku,
  • vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku,
  • v rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z usnesení orgánů spolku,
  • nakládat s majetkem spolku podle zásad hospodaření, chránit jej a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty,
  • všestranně propagovat spolek,
  • platit případné členské příspěvky stanoveným způsobem, ve stanovené výši a termínu.
 4. Povinnosti člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny rozhodnutím Valného shromáždění členů.
 5. Spolek vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisuje

 

 • u fyzické osoby
  1. jméno a příjmení člena,
  2. datum narození
  3. trvalé bydliště
  4. IČ jedná-li se o osobu podnikající,
 • u právnické osoby
  1. název, sídlo a IČ
  2. osoba zastupující právnickou osobu při výkonu členských práv,
  3. osoba jednající jako statutární orgán
 • datum vzniku členství,
 • datum skončení členství,
 • kontaktní údaje – telefon, e-mail, webová stránka,
 • příslušnost k veřejnému sektoru, příslušnost k zájmové skupině,
 • vznik a ukončení členství ve volených orgánech spolku.

Seznam se nezveřejňuje. Na webových stránkách se ze seznamu zveřejní u členů spolku, kteří jsou fyzickou osobou pouze jméno a příjmení, u právnických osob pak název, sídlo a IČ. U všech členů se zveřejňuje příslušnost k zájmové skupině.

E-mailová adresa člena spolku dle seznamu členů vedeného spolkem se považuje za adresu doručovací pro výkon práv a povinností člena spolku. Člen spolku je povinen bez zbytečného odkladu oznámit statutárnímu orgánu změnu kontaktních údajů, zejména e-mailové adresy.

 

Článek 5
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  • Valné shromáždění členů
  • Programový výbor
  •  
  • Manažer MAS
  • Výběrová komise
  • Kontrolní komise
 2. Člen spolku může být na jednání orgánů spolku zastoupen na základě písemného zmocnění. Totéž se použije pro odvolání dosavadního zmocněnce. Jeden zmocněný zástupce nesmí na jednání kteréhokoliv z orgánů spolku zastupovat členy z jiných zájmových skupin.
 3. Dle pravidel pro standardizaci MAS se povinnými orgány spolku rozumí:
  • valné shromáždění členů jako nejvyšší orgán
  • programový výbor jako rozhodovací orgán.
  • výběrová komise jako výběrový orgán,
  • kontrolní komise jako kontrolní orgán.
  • předseda.
 4. Jeden člen může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho dalšího povinného orgánu spolku dle odst. 3 tohoto čl. Stanov.
 5. Podrobnosti jednání jednotlivých orgánů spolku upravuje jednací řád.

 

Článek 6

Valné shromáždění členů

 1. Valné shromáždění členů je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členem Valného shromáždění je každý člen spolku. Členové spolku, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo osobou k tomu pověřenou na základě plné moci. Oprávněnost k zastupování člena ve Valném shromáždění členů doloží zástupce člena – právnické osoby písemným pověřením.
 3. Valné shromáždění členů svolává předseda nejméně jednou ročně.
 4. Předseda svolá jednání valného shromáždění členů, požádá-li písemně o jeho svolání alespoň třetina členů spolku, a to do 60-ti dnů od doručení žádosti k jeho rukám. V případě svolání mimořádného Valného shromáždění členů je předmětem jednání pouze to, co bylo důvodem jeho svolání.
 5. V případě, že to vyžaduje naléhavý zájem spolku, může Valné shromáždění členů svolat rovněž Kontrolní komise na základě svého rozhodnutí, odst. 15 tohoto článku stanov se použije obdobně, odst. 8 písm. a) a odst. 16 tohoto článku stanov se nepoužije.
 6. Valné shromáždění členů rozhoduje o nejdůležitějších otázkách spolku tím, že zejména:
  • schvaluje jednací řád, organizační řád ,
  • přijímá základní programové dokumenty spolku (např. SCLLD) a kontroluje jejich plnění,
  • odpovídá za provádění SCLLD v území MAS
  • schvaluje plán činnosti spolku na nadcházející období,
  • schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu kontrolní komise,
  • schvaluje roční rozpočet a roční účetní uzávěrku spolku, rozhoduje o použití volných finančních prostředků, schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
  • zodpovídá za distribuci veřejných prostředků
  • určuje pravomoci a působnost orgánů MAS a stanovuje jejich způsob jednání, určuje způsob volby a odvolávání členů orgánů spolku,
  • ze svých členů volí a odvolává Programový výbor, Výběrovou komisi a Kontrolní komisi,
  • rozhoduje o změně stanov spolku,
  • rozhoduje o zániku Spolku, jeho zrušení, sloučení nebo rozdělení,
  • rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zániku spolku,
  • rozhoduje o účasti spolku v jiných profesních či zájmových organizacích a volí do nich své zástupce,
  • stanovuje výši, způsob a termín úhrady členských příspěvků
  • schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména hodnotící kritéria.
 7. Při hlasování na Valném shromáždění členů má každý člen jeden hlas.
 8. Valné shromáždění členů je schopné se usnášet při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů, kdy platí, že je zachován poměr veřejného sektoru a zájmových skupin ve smyslu odst. 2 tohoto čl. Stanov. Není-li přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení nadpoloviční většina všech členů, rozhodne Programový výbor:
  • o svolání náhradního Valného shromáždění členů po 60-ti minutách od plánovaného termínu nebo
  • o svolání Valného shromáždění členů v jiném termínu.
 9. Náhradní Valné shromáždění členů je usnášeníschopné v jakémkoliv počtu přítomných členů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesahuje více než 49% přítomných hlasovacích práv. Náhradní valné shromáždění členů vždy projedná jen původně stanovený program.
 10. Pokud jsou na jednání Valného shromáždění členů nebo na jednání náhradního Valného shromáždění členů přítomni členové v takovém složení, že veřejný sektor nebo některá ze zájmových skupin představuje více než 49% hlasovacích práv, je proveden přepočet hlasů s využitím excelové tabulky „Hlasovací práva“ připravené SZIF.
 11. Je-li v programu zánik spolku a není-li řádné Valné shromáždění členů usnášeníschopné, musí předseda vždy svolat nové řádné Valné shromáždění členů v jiném termínu.
 12. Valné shromáždění členů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, avšak rozhoduje-li o odvolání proti rozhodnutí Programového Výboru, o změně stanov, o zániku spolku, o majetkovém vypořádání v případě zániku spolku, o volbě a odvolání Programového výboru a Kontrolní komise nebo jejich členů, je nutná alespoň dvoutřetinová většina přítomných hlasů.
 13. Z jednání Valného shromáždění členů je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny přítomných musí obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením případného výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkách účastníků a závěrečné usnesení.
 14. Jednání Valného shromáždění členů upravuje jednací řád.
 15. Zasedání Valného shromáždění členů svolává předseda nejméně ve lhůtě 15 kalendářních dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé datum a hodina jednání a předběžný program jednání. Konkrétní program a místo konání jednání musí být členům oznámeny nejpozději 7 kalendářních dnů předem. Statutární orgán doručuje členům pozvánku e-mailem na adresu elektronické pošty dle seznamu členů.
 16. Předseda má právo rozhodnout o stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání s výjimkou případu, kdy je Valné shromáždění členů svoláváno podle odst. 4 tohoto článku. V takovém případě je možné změnit program jednání jen se souhlasem těch, kteří o svolání Valného shromáždění žádali.
 17. Valné shromáždění může v odůvodněných případech, zejména pokud hrozí nebezpečí z prodlení, schvalovat usnesení i mimo své řádné jednání prostřednictvím hlasování per rollam, a to výhradně prostřednictvím zpráv elektronické pošty (e-mail).
 18. Hlasování per rollam vyhlašuje předseda spolku nebo k tomu písemně zmocněný člen programového výboru (dále jen „vyhlašovatel“). Vyhlašovatel zároveň určí lhůtu pro hlasování, která nesmí být kratší než 24 hodin.
 19. Vyhlašovatel je povinen rozeslat zprávu (e-mail) o zahájení hlasování per rollam, jejíž součástí je návrh usnesení a lhůta pro hlasování, všem členům spolku a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v seznamu členů, který spolek vede ve smyslu čl. 4 odst. 5 Stanov.
 20. Každý hlasující je povinen ve stanované lhůtě odeslat předsedovi odpovědní e-mail, ve kterém se vyjádří o návrhu usnesení slovy „pro návrh“, „proti návrhu“, nebo „zdržuji se“.
 21. Návrh usnesení je schválen, pokud v určené lhůtě hlasuje pro jeho schválení nejméně polovina všech členů spolku. V případě, že člen spolku ve stanovené lhůtě neodpověděl, má se za to, že se hlasování zdržel.
 22. Výsledek hlasování per rollam oznámí vyhlašovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů od skončení hlasování všem členům spolku.
 23. Výsledek hlasování per rollam za uplynulé období je uveden v zápise z nejbližšího řádného jednání valné hromady.
 24. Hlasováním per rollam nelze rozhodnout o změně stanov spolku, zrušení spolku nebo o jeho sloučení s jinou osobou, jakož ani o změně právní formy spolku.

 

Článek 7
Předseda, programový výbor

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda. Za spolek jedná předseda samostatně.
 2. Předsedu volí a odvolává Programový výbor ze svého středu.
 3. Předseda věcně, organizačně a administrativně zajišťuje průběh a řídí jednání Programového výboru a Valného shromáždění členů.
 4. Předseda odpovídá Programovému výboru za věcné, organizační, administrativní a finanční vedení činnosti spolku a naplňování jeho účelu. Předseda za tím účelem spolupracuje s Manažerem MAS a dalšími zaměstnanci spolku. Podrobnosti stanoví organizační řád.
 5. Místopředseda plní v plném rozsahu funkci předsedy v jeho nepřítomnosti na základě plné moci.
 6. Programový výbor je volen Valným shromážděním členů na období čtyř let a je řídícím a rozhodovacím orgánem spolku, který řídí činnost spolku v období mezi konáním Valných shromáždění členů a odpovídá Valnému shromáždění členů za plnění účelu spolku. Opakované zvolení do Programového výboru je možné.
 7. Programový výbor má 7 členů.
 8. Je-li členem Programového výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 9. Do působnosti Programového výboru zejména patří:
  • podávání informací o činnosti spolku členům a veřejnosti,
  • zajištění vedení účetnictví, evidence a archivace veškerých písemností spolku,
  • sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky spolku,
  • zpracovávání zpráv o činnosti spolku,
  • zřizování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin,
  • organizace prací v případě zániku spolku,
  • výklad stanov spolku,
  • rozhodování o přijetí nového člena,
  • rozhodování o vyloučení člena,
  • volba a odvolávání předsedy a místopředsedy ze svých členů,
  • schvaluje založení a ukončení pracovněprávního
  • plnění usnesení Valného shromáždění členů,
  • koordinace činností při realizaci rozvojové strategie spolku, jednotlivých projektů a aktivit spolku,
  • sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie spolku, jednotlivých projektů a aktivit spolku,
  • realizace spolupráce s tuzemskými i zahraničními subjekty,
  • rozhodování o nákupu, prodeji nebo jiném nakládání s majetkem podléhajícím evidenci v katastru nemovitostí nebo jiném obdobném veřejném rejstříku,
  • schvaluje výzvy k podávání žádostí o dotaci,
  • schvaluje výběr projektů k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise,
  • ustanovení a změna zájmových skupin.
 10. Programový výbor je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů.
 11. Programový výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý člen Programového výboru má jeden hlas.
 12. Při rozhodování o výběru projektů náleží minimálně 50% hlasů členům Programového výboru, kteří nejsou veřejnými orgány.
 13. Jednání Programového výboru svolává předseda podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
 14. Členové Programového výboru mohou být na základě plné moci zmocněni k zastupování spolku v dílčích záležitostech realizace jednotlivých projektů či dílčích úkolů spolku. Plnou moc uděluje statutární orgán.
 15. Mandát člena Programového výboru zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením člena nebo odvoláním Valným shromážděním členů.
 16. Programový výbor může v odůvodněných případech, zejména pokud hrozí nebezpečí z prodlení, schvalovat usnesení i mimo své řádné jednání prostřednictvím hlasování per rollam, a to výhradně prostřednictvím zpráv elektronické pošty (e-mail).
 17. Hlasování per rollam vyhlašuje předseda spolku (dále jen „vyhlašovatel“). Vyhlašovatel zároveň určí lhůtu pro hlasování, která nesmí být kratší než 24 hodin.
 18. Vyhlašovatel je povinen rozeslat zprávu (e-mail) o zahájení hlasování per rollam, jejíž součástí je návrh usnesení a lhůta pro hlasování, všem členům Programového výboru a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v seznamu členů, který spolek vede ve smyslu čl. 4 odst. 5 Stanov.
 19. Každý hlasující je povinen ve stanovené lhůtě odeslat předsedovi odpovědní e-mail, ve kterém se vyjádří o návrhu usnesení slovy „pro návrh“, „proti návrhu“, nebo „zdržuji se“.
 20. Návrh usnesení je schválen, pokud v určené lhůtě hlasuje pro jeho schválení nadpoloviční většina členů Programového výboru.
 21. Výsledek hlasování per rollam oznámí vyhlašovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů od skončení hlasování všem členům Programového výboru.
 22. Výsledek hlasování per rollam za uplynulé období je uveden v zápise z nejbližšího řádného jednání Programového výboru.
 23. Hlasováním per rollam nelze rozhodnout o přijetí člena spolku nebo vyloučení člena spolku.

 

Článek 8
Manažer MAS

 1. Manažera MAS vybírá Programový výbor. Na základě jeho výběru uzavře předseda spolku s manažerem MAS pracovní smlouvu jako vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD.
 2. Manažer odpovídá za plnění stanovených úkolů předsedovi, přitom úzce spolupracuje s Programovým výborem a jeho jednotlivými členy.
 3. Manažer zajišťuje pro spolek:
  • každodenní implementaci strategie spolku,
  • sledování a vyhodnocování postupu realizace strategie spolku a realizace jednotlivých projektů,
  • komunikaci mezi Programovým výborem a veřejností,
  • z pověření předsedy organizaci a svolávání schůzek Programového výboru a Valného shromáždění členů včetně přípravy podkladů pro jednání,
  • spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními subjekty.
 4. Manažer zajišťuje vůči veřejnosti:
  • srozumitelné informování veřejnosti o činnosti spolku,
  • maximální zapojení místních subjektů do realizace strategie spolku,
  • vyhledávání inovativních projektů – nápadů a jejich zařazování do realizace strategie spolku,
  • pomoc se zpracováním žádostí,
  • soulad předkládaných projektů se stanovami a strategií spolku.
 5. Manažer rovněž zajišťuje administrativní práce, případně správu internetových stránek, apod.
 6. Manažer řídí další zaměstnance spolku, stanovuje rozsah jejich práv a povinností v rámci jejich pracovně-právního poměru.

 

Článek 9
Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je volena Valným shromážděním členů na období čtyř let. Na své ustavující schůzi volí předsedu kontrolní komise. Kontrolní komise je tříčlenná.
 2. Je-li členem Kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 3. Kontrolní komise i její jednotliví členové mají právo nahlížet do všech písemností spolku a účastnit se jednání zástupců spolku se třetími osobami. Za svou činnost komise odpovídá Valnému shromáždění členů.
 4. Jednání kontrolní komise svolává a řídí předseda kontrolní komise.
 5. Hlasovací právo členů komise je rovné, každý člen má 1 hlas.
 6. Komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Komise rozhoduje většinou hlasů.
 7. Komise předkládá nejméně 1x ročně zprávu valnému shromáždění o provedené kontrolní činnosti.
 8. Kontrolní komise:
  • projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku
  • dohlíží na to, že spolek vykonává svou činnost, zejména co do administrace finančních prostředků, v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a schválenou strategií rozvoje
  • kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů vůči rozhodnutí Programového výboru o podpoře,
  • zodpovídá za hodnocení a monitoring strategie rozvoje (zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán strategie)
  • sleduje a kontroluje veškeré činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků, ochranu a využití majetku ve vlastnictví spolku
  • projednává stížnosti členů
  • vyžaduje-li to naléhavý zájem spolku, svolává Valné shromáždění členů nebo jednání Programového výboru.
 9. Předseda kontrolní komise má právo účastnit se zasedání Programového výboru s hlasem poradním.

 

Čl. 10

Výběrová komise

 1. Členy výběrové komise volí Valné shromáždění členů ze členů spolku, kteří prokazatelně působí na území MAS, jak je vymezeno čl. 3 těchto stanov. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zastupuje ji na jednání její statutární orgán nebo jiná osoba na základě plné moci. Výběrová komise má 5 členů.
 2. Mandát člena výběrové komise je 1 rok od zvolení. Opakované zvolení je možné. Členem komise nebo zástupcem člena komise - právnické osoby - může být pouze svéprávná a bezúhonná fyzická osoba.
 3. Každý člen má 1 hlas.
 4. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Soukromému sektoru vždy náleží minimálně 50% hlasovacích práv.
 5. Komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její jednání.
 6. Komise je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny svých členů. Komise rozhoduje většinou hlasů.
 7. Komise rozhoduje o předvýběru projektů na základě kritérií schválených Valným shromážděním členů a navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů schválené strategie rozvoje MAS a účelu a záměrů spolku.
 8. Výběrová komise může v odůvodněných případech, zejména pokud hrozí nebezpečí z prodlení, jednat a hlasovat mimo své řádné jednání prostřednictvím jednání a hlasování per rollam, a to výhradně prostřednictvím zpráv elektronické pošty (e-mail).
 9. Jednání a hlasování per rollam vyhlašuje předseda Výběrové komise nebo jím pověřená osoba (dále jen „vyhlašovatel“). Vyhlašovatel zároveň určí lhůty pro jednání a hlasování, které nesmí být kratší než 24 hodin.
 10. Vyhlašovatel je povinen rozeslat zprávu (e-mail) o zahájení jednání per rollam, jejíž součástí jsou podklady pro rozhodnutí podle čl. 10 odst. 7. a lhůta pro vyjádření, všem členům Výběrové komise a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v seznamu členů, který spolek vede ve smyslu čl. 4 odst. 5 stanov.
 11. Každý člen je povinen ve stanovené lhůtě odeslat vyhlašovateli odpovědní e-mail, ve kterém se vyjádří k podkladům pro rozhodnutí podle čl. 10 odst. 7.
 12. Vyhlašovatel poté zpracuje vyjádření jednotlivých členů a rozešle zprávu o zahájení hlasování per rollam, jejíž součástí je návrh závěrečného usnesení k rozhodnutí podle čl. 10 odst. 7. a lhůta pro hlasování, všem členům Výběrové komise a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v seznamu členů, který spolek vede ve smyslu čl. 4 odst. 5 stanov.
 13. Návrh usnesení je schválen, pokud v určené lhůtě hlasuje pro jeho schválení nadpoloviční většina členů Výběrové komise.
 14. Vyhlašovatel je povinen o průběhu a výsledku hlasování vyhotovit zápis, který nejpozději do sedmi kalendářních dnů rozešle členům Výběrové komise a předsedovi Programového výboru.

 

Článek 11
Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem podle platných právních předpisů a zásad hospodaření a podle ročního rozpočtu schváleného Valným shromážděním členů.
 2. Majetek spolku tvoří dotace, příspěvky z veřejných rozpočtů, dary a příspěvky fyzických a právnických osob, členské příspěvky, odkazy, výnosy majetku a příjmy z hlavní a vedlejších činností při naplňování účelu spolku stanoveného článkem 2 Stanov.
 3. Členové nevkládají do spolku žádný majetek.
 4. Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn předseda a jím jmenovitě písemně pověřené osoby.
 5. K bezhotovostnímu platebnímu styku může spolek zřizovat účty u peněžních ústavů s podpisovým právem předsedy, místopředsedy a popř. i dalších členů Programového výboru. Za registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá předseda.
 6. V souladu s předmětem své činnosti je spolek oprávněn přijímat svým jménem finanční prostředky, manipulovat s nimi a odpovídat za jejich užití i v případě, že jsou určeny na akce nebo aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů spolku. Pokud jde o finanční prostředky podléhající zvláštnímu režimu správy (např. podle zákona o rozpočtových pravidlech, apod.), účtuje o nich spolek samostatně podle platných právních předpisů a podmínek stanovených poskytovatelem finančních prostředků.
 7. Spolek je samostatnou právnickou osobou, která odpovídá veškerým svým majetkem za nesplnění povinností vůči třetím osobám.

 

Článek 12
Zánik spolku

 1. Spolek zaniká
  • na základě rozhodnutí soudu ve smyslu §268 občanského zákoníku, nebo ve smyslu § 3041 odst. 2 občanského zákoníku nebo
  • na základě rozhodnutí Valného shromáždění členů o zrušení, sloučení nebo rozdělení a to dnem uvedeným v rozhodnutí.
 2. Spolek zaniká s likvidací nebo bez likvidace, pokud majetek spolku přechází na právního nástupce.
 3. Při zániku spolku s likvidací jmenuje Valné shromáždění členů likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. Spolek vytvoří nezbytné podmínky pro činnost likvidátora. Náklady na činnost likvidátora jdou k tíži spolku.
 4. V případě likvidačního přebytku po uspokojení všech závazků bude přebytek na základě usnesení Valného shromáždění členů převeden na organizace s obdobným předmětem činnosti.

 

Článek 13
Závěrečné ustanovení

 1. Základní dokumenty, na které stanovy odkazují, mají stejnou právní závaznost jako tyto stanovy.
 2. Stanovy byly schváleny valným shromážděním členů dne 17.6.2021.