Informace o ochraně osobních údajůSprávce osobních údajů

Jméno: Ekoregion Úhlava, z.s.

IČO: 26989662

Adresa: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

E-mail: havranek@ekoregion-uhlava.cz

Tel: +420 775 764 417

 

Právní základ pro zpracování

Souhlas se zpracováním osobních údajů Smlouva o vstupu do projektu

Podaná žádost o dotaci

 

Účel zpracování Účast v projektu Uzavírání smluv

Monitorování a evaluace výsledků projektu

Hodnocení žádosti o podporu

Součinnost při průběhu kontrol orgány veřejné správy

 

Příjemci osobních údajů

Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány). Poskytovatelé údržby informačního systému.

Další příjemci dle potřeb a pokynů účastníka.

Údaje jsou poskytovány pouze v rámci Evropské unie. V jiném případě bude účastník o poskytnutí údajů informován.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněného souhlasu a smlouvy a po jejich odvolání nebo skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona  č.  499/2004  Sb.,  o  archivnictví  a  spisové  službě  a  o  změně  některých  zákonů,  v platném a účinném znění, a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a dle pravidel a podmínek poskytovatele dotace, v jejímž rámci byly osobní údaje zpracovány.

 

Práva účastníka

Právo na přístup k osobním údajům

Účastník má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Účastník má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má účastník právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů

Správce má povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o účastníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a účastník o to požádá.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Účastník má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má účastník právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů

Účastník má možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému Správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je Správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých na základě smlouvy se neuplatní, jelikož osobní údaje účastníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy s ním uzavřené, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude účastník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech účastníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)