MAP IV SO ORP KlatovyMístní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro území SO ORP Klatovy (dále jen (MAP IV) je dvouletý projekt, který je realizován místní akční skupinou Ekoregion Úhlava, z.s. a řízen MŠMT. Navazuje na předchozí projekt MAP III a MAP II realizovaný v období let 2016 – 2023.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro území SO ORP Klatovy č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008235 je financován z OP JAK a jeho realizace bude probíhat od 1.12.2023 do 30.11. 2025. Je zaměřen na rozvoj a podporu kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje všechny oblasti  vzdělávání, tj. předškolní a základní, základní umělecké, volnočasové i neformální.  Cílem projektu je vytvářet a naplňovat společný místní akční plán rozvoje vzdělávání pro celé území, prohlubovat a rozšiřovat spolupráci mezi aktéry v oblasti školství a vzdělávání a realizovat konkrétní aktivity na území ORP zaměřené na pedagogy, žáky ZŠ a MŠ, ale i další subjekty.