Strategie rozvoje dobrovolného svazku obcí "Úhlava"Zpracovatelem dokumentu „Strategie rozvoje mikroregionu Uhlava“ byla Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje a Centrum pro komunitní práci Západní Čechy. Úlohou zpracovatele bylo zhotovení situační analýzy, formulace závěrů SWOT analýzy, zpracování návrhové části a kompletace celého díla, ale i sběr projektových záměrů, řízení diskusí a vypracování projektů.

Na zpracování dokumentu se podíleli a k jeho výsledné podobě významně přispěli zástupci samosprávy členských obcí mikroregionu, místní podnikatelé v oblasti zemědělství a lesnictví, členové spolků a organizací a další aktivní zástupci z řad veřejnosti. Významnou pomoc při zpracování dokumentu formou poskytnutí dat a informací zpracovatelům poskytli pracovníci Okresního úřadu Klatovy, zejména referátu regionálního rozvoje.

Postup zpracování vycházel z metodologie zahrnující zpracování situační analýzy, následně analýzy slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení (SWOT analýza), formulace vize a konečně vytvoření vlastní strategie. Strategie je zaměřena nejen na určení rozvojových oblastí, definici opatření a návrh konkrétních aktivit, ale soustřeďuje se i na určení způsobu realizace strategie (implementace), tj. odpovídá na otázku jak organizačně zajistit realizaci strategie. Závěrečnou částí strategie je formulace programového dodatku, který stanovuje priority mikroregionu a navrhuje konkrétní integrované projekty, které je naplňují.

Dokument se skládá ze dvou hlavních částí. První analytická část obsahuje souhrnnou situační analýzu a SWOT analýzu sledovaného území. Druhá část dokumentu je zpracována již jako návrhová, strategická, a vyplývají z ní konkrétní aktivity a prioritní projektové záměry mikroregionu.